Expat Global Art с доходност от близо 27% за първата си година

С +26.6% се е увеличила нетната стойност на активите на една акция на Експат Глобално Изкуство от създаването му през март 2019 г. до момента.

Експат Глобално Изкуство е единственият у нас фонд за инвестиции в художествени предмети и дава възможност на широк кръг инвеститори да печелят от изкуството като отделен инвестиционен клас. Изкуството е смятано за атрактивна инвестиция, слабо корелирана с другите активи като акции, облигации, имотии др. Портфолиото на фонда се състои от предмети на изкуството с художествен, нумизматичен, филателен и др. характер, като акционерите печелят от покачването в цените на тези произведения в средносрочен и дългосрочен план. До момента фондът има около 400 творби, които могат да бъдат разгледани на сайта www.expatglobalart.com.

Експат Глобално Изкуство е организиран като акционерно дружество с два класа акции. Фондът е от отворен тип и може постоянно да емитира и изкупува обратно свои акции по текуща цена. Той на практика е първият институционален инвеститор на специфичния пазар за изкуство в България.

Фондът добавя стойност за своите инвеститори по няколко начина:

1. Достъп до предмети на изкуството като отделен клас активи, труднодостъпен за масовия инвеститор и за институционални инвеститори

Обикновеният инвеститор трудно би могъл да ползва директно предмети на изкуството в своята инвестиционна стратегия за диверсификация на риска или за постигане на по-висока доходност. Липса на познания за този пазар, технически особености при покупките и продажбите на предмети на изкуството, рискове, свързани с фалшифициране и съхранение, както и липса на компетентност за тенденциите на пазара, правят изкуството като инвестиционен клас труднодостъпно за непрофесионалисти. Институционалните портфейлни инвеститори от своя страна по правило не могат да държат в портфейлите си физически активи и не могат да участват директно в този сегмент. Експат Глобално Изкуство дава възможност на тези инвеститори да добавят в своето портфолио експозиция към изкуството като инвестиционен клас.

2. Професионално управление, гаранция за стойност и автентичност, управление и диверсификация на риска

Професионалното управление на Фонда, състоящо се в използването на професионални консултанти, оценители, застрахователи и депозитари за активите и документите му, е гаранция за стойността и автентичността на творбите в портфейла. Стратегията на фонда е насочена към създаване на балансирано портфолио от творби с фокус върху съвременни автори, чието творчество може да бъде оценено високо скоро, както и върху стари автори, които могат да бъдат преоткрити от пазара. Непрекъснато търсим активно добри сделки, включително със самите творци, които – попадайки в портфейла на Фонда – придобиват валидация на цените си и по-големи възможности да покажат своите работи пред по-широка и специализирана публика. Фондът няма стратегия да формира постоянна своя колекция, а по-скоро търси стойностни творби с добър потенциал за реализация на пазара, така че да осигури на акционерите си печалби от покачването в цените на произведенията в средносрочен и дългосрочен план. Това дава възможност дори хора, които не са задълбочени познавачи на изкуството, да спечелят от инвестиции във Фонда.

Част от стратегията на Фонда е също така да купува изкуство на пазари, където цените са ниски (какъвто е българският, например) и да продава на пазари с установени традиции за колекционерство и в пъти по-високи цени, каквито са пазарите в Западна Европа и САЩ.

3. Активно управление на портфолиото с цел покачване на стойността на инвестициите и на фонда

Фондът – като по-голям, професионално управляван и публично известен собственик на предмети на изкуството – може да постига значително по-добри ценови условия при покупка и продажба на предмети на изкуството от индивидуални участници на този пазар, дори такива, които се считат за професионалисти. До момента фондът е продал 22 произведения от портфейла си, като е постигнал печалба от средно над 50% спрямо цените, на които произведенията са били закупени.

Като институционален инвеститор фондът има по-лесен достъп до различни участници на пазара на изкуство от различни страни в сравнение с индивидуалния инвеститор в изкуство. Това води до по-добри възможности и условия за покупки и продажби на предмети на изкуството. Освен това по-високият публичен профил на Фонда го направи естествен потенциален партньор на други малки или големи участнци на този пазар, които биха го търсили като потенциален купувач или продавач на творби.

Експат Глобално Изкуство вече има опит в придобиването на цели колекции. Част от стратегията на фонда при попълване на портфолиото от произведения на изкуството е и търсенето на обещаващи, но не съвсем известни творци, чиито творби Фондът да купи на добри цени и впоследствие да популяризира и продаде със значителна печалба за своите акционери.

Портфолиото от творби на Експат Глобално Изкуство може да разгледате тук.

Динамика на нетната стойност на активите на една акция*

Нетна стойност на активите на акция

* НСА на фонда се изчислява при всяко значимо събитие в портфолиото му, но не по-рядко от веднъж на 3 месеца. Графиката показва динамиката в цената на акциите от клас Б. Акциите от клас Б са специално създадени, за да дадат възможност на инвеститорите да инвестират в портфейл от предмети на изкуството чрез Фонда и да печелят от това. Те са носители на всички икономически ползи от дейността на Фонда. Акциите от клас А са създадени за осъществяване на контрол върху дейността на Фонда. Те не носят икономически ползи от самата дейност на Фонда за собствениците си.

––––––––––––––––

Експат Глобално Изкуство е организиран като акционерно дружество, регистрирано е в Търговския регистър на 5 март 2019 г. с ЕИК номер 205550338 с акции от клас А и клас Б. Портфолиото от активи на Експат Глобално Изкуство се състои от предмети на изкуството с художествен, нумизматичен, филателен и др. характер. Акциите от клас А са с право на един глас в общото събрание на акционерите всяка, с ограничение (без право) на ликвидационния дял, и с намален дял (без право) при разпределението на дивиденти. Акциите от клас Б са без право на глас с привилегия за обратно изкупуване, при условия, определени в Устава, с привилегия при ликвидационния дял, определена в Устава; с привилегия при разпределението на дивиденти, определена в Устава, и подлежащи на принудително обезсилване при условия, определени в Устава. Акциите от клас А са винкулирани. Акциите от клас Б са свободнопрехвърляеми. Акциите от клас Б са специално създадени, за да дадат възможност на инвеститорите да инвестират в портфейл от предмети на изкуството чрез Фонда и да печелят от това. Акциите от клас Б са носители на всички икономически ползи от дейността на Фонда. Акциите от клас А са създадени за осъществяване на контрол върху дейността на Фонда. Те не носят икономически ползи от самата дейност на Фонда за собствениците си.

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД, Експат Асет Мениджмънт ЕАД и Експат Глобално Изкуство не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в документа. Експат Глобално Изкуство предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с устава, счетоводни отчети и друга информация на сайта www.expat.bg и в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *